Check-in Procedure for ID and Usher Volunteers, F & B info

ข้อมูลสำหรับอาสาที่ทำหน้าที่ ID และ Usher เพื่อทราบ
(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด PDF - 200 Kb)

Check-in Procedure for ID and Usher Volunteers

ตารางปฏิบัติงานอาสาสมัคร WBU-ICEVI 2012 (แก้ไข 6 พ.ย. 55)

ข้างล่างนี้คือตารางปฏิบัติงานของอาสาสมัคร WBU-ICEVI 2012 ทุกตำแหน่ง
(นำขึ้นใหม่ เมื่อ 6 พ.ย. 55 - คลิกที่รูปเพื่อเปิดดูเอกสาร PDF)
ตารางปฏิบัติงานอาสาสมัคร

เอกสารกำหนดการ-คู่มือ-แนวทาง สำหรับอาสา WBU-ICEVI 2012

เอกสารที่อาสาควรมีไว้ในมือ หรืออย่างน้อยได้อ่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบ

หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 พร้อมเบอร์ติดต่อ

คลิกที่ภาพเพื่อเปิดดูไฟล์ขนาดใหญ่
ภาพพร้อเบอร์โทร หัวหน้าฝ่ายอาสมัคร

อบรม WBU-ICEVI-2012 สำหรับพนักงาน Imperial Queens Park 20 ต.ค. 55

ชมรมอาสาสมัครเพื่้อนคนตาบอดร่วมงานอบรมพนักงานโรงแรม Imperial Queens Park เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 55 เพื่อเตรียมการจัดงาน WBU-ICEVI 2012 โดยมีอาสาสมัครใหม่มาร่วมด้วย

คุณไมเคิล ซีเทค ผู้บริหารโรงแรม ให้โอวาทแก่พนักงานโรงแรม
ผู้บริหารโรงแรม ให้โอวาท

คุณวรรธนะ ธัญญา ผู้ช่วย ผอ. ฝ่ายขาย โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค แนะนำข้อควรปฎิบัติในโรงแรม
คุณวรรธนะ   ธัญญาแนะนำข้อควรปฎิบัติในโรงแรม

ดร.สามารถ รัตนสาคร อบรมทักษะการนำทางและการช่วยเหลือคนตาบอด นัดแนะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ดร.สามารถ   รัตนสาคร นัดแนะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดถึงความรู้สึกที่ปิดตา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดถึงความรู้สึกที่ปิดตาและถูกนำ

แนะนำการบอกคนตาบอดว่ามีอะไรอยู่บนจาน ผู้เข้าร่วมอบรมกลายเป็นอาหารอยู่ตามจุดต่างๆ บนนาฬิกา
แนะนำการบอกคนตาบอดว่ามีอะไรอยู่บนจาน

เวลาอาหารกลางวัน มีการให้ทดลองปิดตาและให้เพื่อนช่วยนำทาง แนะนำอาหาร
เวลาอาหารกลางวัน มีการให้ทดลองปิดตา

หัวหน้ากลุ่มอาสาหารือกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายของโรงแรม กลุ่มนี้เป็น Usher
หัวหน้ากลุ่มอาสาหารือกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายของโรงแรม กลุ่มนี้เป็น Usher<br />

หัวหน้ากลุ่มอาสาหารือกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายของโรงแรม ฝ่าย Information Desk
หัวหน้ากลุ่มอาสาหารือกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายของโรงแรม ฝ่าย Information Desk

ภาพหมู่ที่ถ่ายเมื่อตอนช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การอบรม
ภาพหมู่ที่ถ่ายเมื่อตอนช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การอบรม

(ภาพหมู่ขนาดใหญ่ สามารถคลิกดูได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไปใช้ก็ได้)

ข้อมูลสำหรับอาสา งาน WBU-ICEVI 2012 วันที่ 8-18 พ.ย. 2555

รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 เพิ่มเติม 80 คน
ประกาศเมื่อ 18 ต.ค. 55
(เพื่อเข้ารับการอบรมการช่วยคนตาบอดในวันที่ 20 ต.ค. 55 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค)

1กนกนพ บุนนาค 21. ณัฐพล เมฆสัมพันธ์ 41. พรรณทิพย์ สุราย 61. ศุภกัญญา แข็งแรง
2. นางสาว กนกลดา ปันจัตุรัส 22. ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 42. นางสาว พลอยชนก ศุภวงศ์ 62. นาย สกล ทวีสุข
3. นาง กรศิริ โพธิ์อ่อน 23. ณิชชา ชาญเชาวน์กุล 43. พัชรธร เจนวิทยาวิชกุล 63. นาย สมยศ สูตรธาดา
4. กานต์สิรี สิทธิประสงค์ 24. นางสาว ณิชา เจียรนัย 44. นางสาว พาขวัญ บูรณะพิมพ์ 64. นาย สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
5. นางสาว จริยา ศรีวิริยะวงศ์ 25. นางสาว ดุษฎี โสระธิวา 45. พิชญา จรูญพงษ์ศักดิ์ 65. นางสาว สุขปวีณ์ เวชบุญชู
6. จีรพงษ์ ฉลอม 26. นาย ถิรวุฒิ ยันตรีสิงห์ 46. พิฐชญาณ์ จรัสวงศ์โภคิน 66. นางสาว สุจิตร เดชสุวรรณาชัย
7. นาย เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยะกุล 27. นาย ธนภูมิ อัจธนาสิริ 47. นางสาว พิมพ์ใจ สร้อยเพ็ชร 67. สุจิตรา สัทธรรมวิไล
8. ชนานนท์ แทนวิบูลย์ 28. นางสาว ธนาภรณ์ แสงบรรเจิดกุล 48. นางสาว ภัคจิรา พรภิญโญ 68. นางสาว สุธาสินี สุวรรณปลีก
9. นางสาว ชนินาถ ชวนะเวช 29. นาย ธนิษฐ์ นีละโยธิน 49. นางสาว ภัทรา เบลบัติ 69. นางสาว สุพรรษา เพชรนารายณ์
10. ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ 30. นางสาว นภสร ลิลิตสัจจะ 50. นาย ภูวดล พิพุทธวัฒน์ 70. สุพิชญา เปล่งปลั่ง
11. นาย ชยพล อริยคุณากูร 31. นันทนา วงเด่นเดือน 51. นางสาว มนัสมนต์ สถิธางกูร  71. นาย สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
12. นาย ชาญวิทย์ อัศวธีระมั่นคง 32. นางสาว นิภาพร ยอดแสงศรี 52. นาย ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 72. นางสาว สุภิตา ศักดิ์ชลาธร
13. นางสาว ชุตินาถ วรารัตนกุล 33. นิรินธร พรพิสุทธิ์ 53. นางสาว วัชราภรณ์ คำหมาย 73. นางสาว สุมนา โสระธิวา
14. เชิดชนนี ตันธนวิกรัย 34. บุสบงกช สิริสักดานุสรณ์ 54. นางสาว วัชรีพร ทับพุ่ม 74. สุมาลี บุญรำลึกถนอม
15. นางสาว ญาณิสา จันทร์เผื่อน 35. นาย บูรพา วุ่นพาณิชย์ 55. นาย วัฒนพล เจริญพงศ์ธีระ 75. นางสาว สุวนันทร์ หนูนัง
16. นางสาว ฐิตวรรณ ปัญญาคำ 36. นางสาว ประการัง โฉมปรางค์ 56. วันวิสาข์ อึ้งเจริญ 76. สุวรรณา คติธรรมรักษ์
17. ฐิตาภา สุขเกษม 37. นางสาว ประภัสสร นามศิริพงศ์พันธุ์ 57. วิภาพร สุราฤทธิ์ 77. นางสาว อรดล แก้วประเสิรฐ
18. นางสาว ฐิติวรรณ แท่นพรหม 38. นาย พณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 58. นาย ศรวุฒิ โพธิ์อ่อน 78. นางสาว อรทิชา อินทาปัจ
19. นาย ณภัทร เสี้ยนสลาย 39. นาย พรนรินทร์ เพิ่มพูล 59. นาย ศิรเศรฐ์ แก้สว่าง 79. นาย อังคาร สาระสุวรรณ์
20. นางสาว ณัฐชรัตน์ กิจทรัพย์ทวี 40. นางสาว พรพิมล วังคุ้มภัย 60. นาย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์ 80. นาย อำพูล เอื้อจงมานี

รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 แบ่งตามหน้าที่ และคาบ

14 ต.ค. 55 - เพิ่มเติมรายชื่อ Airport Usher (8.) กับ Shuttle Service (9.)


(คลิกที่รูปเพื่อเปิดดู PDF -- มีครบทุกคาบ)
1. Information Desk

2. Food & Beverage

3. Meeting Attendant

4. Exhibition Attendant

5. Usher

6. Social Programme

7. Tour

8. Airport Usher

9. Shuttle Service

 

อบรมอาสาฯ WBU-ICEVI-2012 ที่ Imperial Queens Park 16 ก.ย. 55

อาสาสมัคร WBU-ICEVI 2012 กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมการเตรียมการช่วยคนตาบอดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สถานที่ๆ จะจัดงานจริง (เฉพาะกลุ่มที่จะช่วยงานในโรงแรม)

นางศิริณี อักษรมี ประธานคณะอนุกรรมการด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร กล่าวเปิดการอบรม
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร กล่าวเปิดการอบรม

ตัวแทนจากโปรคองเครสนำเสนอภาพรวมบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
นำเสนอภาพรวมบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

เจ้าหน้าที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์คผู้นำชมสถานที่ นำโดยนายวรรธนะ ธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย แนะนำตัว
เจ้าหน้าที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์คผู้นำชมสถานที่

ดร. สามารถ รัตนสาคร ทบทวนอาสาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนตาบอด
ดร. สามารถ รัตนสาคร ทบทวนอาสาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนตาบอด

การทบทวนอย่างหนึ่งคือการนำคนตาบอดรับประทานอาหาร อาสาครึ่งหนึ่งได้ปิดตารับประทานอาหาร อีกครึ่งหนึ่งเป็นคนนำทาง
การทบทวนอย่างหนึ่งคือการนำคนตาบอดรับประทานอาหาร

หลังอาหารกลางวัน มีการให้แต่ละคู่ออกมาเล่าประสบการณ์การนำและการถูกนำ
แต่ละคู่ออกมาเล่าประสบการณ์การนำและการถูกนำ

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม มีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

รูปที่นำมาแสดงในเว็บนี้เป็นรูปที่ลดขนาดแล้วระดับหนึ่ง สำหรับรูปเต็มขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะรูปหมู่ 4 รูปซึ่งมีขนาดใหญ่มาก อนุญาตให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้) ** กรุณาคลิกไปดูได้ใน Flickr ที่นี่ **

วิธีดาวน์โหลดรูปในเว็บโชว์ ให้คลิกที่รูปเล็กก่อน พอกลายเป็นรูปใหญ่ คลิกที่รูปใหญ่อีกที จอรอบๆ จะดำ ด้านบนขวามีเขียน View All Sizes คลิกดูแล้วเลือกขนาดที่ต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาฯ WBU-ICEVI-2012 1-2 ก.ย. 55

อาสาสมัครผู้ได้รับเลือกให้เข้าช่วยงาน WBU-ICEVI 2012 เข้ารับการอบรมการนำทางคนตาบอดในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ด้วยเหตุที่อาสาฯ มีจำนวนมาก การอบรมจึงถูกแบ่งเป็นสองวัน แต่ละวันมีเนื้อหาเหมือนกัน โดยแบ่งกลุ่มอาสาออกเป็นสองกลุ่มเพื่อความเหมาะสมในการอบรม

คณะผู้จัดการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน
คณะผู้จัดการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

กิจกรรมภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายภาคทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกจริง แบ่งเป็น 4 ฐาน ในรูปคือฐานหัดพาคนตาบอดขึ้นลงบันได
ฐานหัดพาคนตาบอดขึ้นลงบันได

ปัจฉิมกถาโดยคณะผู้ให้การอบรม
ปัจฉิมกถาโดยคณะผู้ให้การอบรม

Happy Smile Blind Event 27 พ.ค. 55

หลังจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้สัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อช่วยงาน WBU-ICEVI 2012 ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ถึงวันที่ 27 พฤภาคม 2555 ชมรมฯ และส่วนหนึ่งของอาสาสมัครรุ่นใหม่ได้ไปช่วยงาน Happy Smile Blind Event ที่จัดขึ้นเพื่อแปรภาพหน้ายิ้มแบบคนตาบอด ที่กลางถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นการประชาสัมพันธ์งาน WBU-ICEVI 2012

ตัวอย่างข่าวจากเว็บ ผู้จัดการ Online http://mgr.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000064919

งานนี้มีรูปมาให้ดูมากมาย ถ้าคุณเห็นแค่รูปเดียว กรุณาคลิกที่คำว่า อ่านต่อ ข้างล่าง เพื่อดูรูปทั้งหมด (หรือถ้าอยากดูรูปใหญ่ เชิญชมได้ที่ http://www.flickr.com/photos/visanu/sets/72157629918515562/

ป้ายเปิดงาน
ป้ายเปิดงาน

“จิตอาสา” เข้ารับการสัมภาษณ์ช่วยงานคนตาบอดโลก 2012 อย่างล้นหลาม

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างงดงาม สำหรับการสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อต้อนรับคนตาบอดโลก ในงานการประชุมใหญ่สหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8th General Assembly – WBU)

ป้ายด้านหน้าห้องรับอาสาสมัคร

และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (Internation Council for Education of People with Visual Impairment – ICEVI) เมื่อวันที่ 12, 13, 19 และ 20 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

อาสาสมัครมาลงทะเบียน และรับการสัมภาษณ์

อาสาสมัครกว่า 600 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทำให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งตาดีและตาบอด ต้องพิจารณาคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่นๆ ตลอดจนบุคลิกภาพ ทัศนคติ มุมมองต่างๆ ของผู้สมัคร

ห้องสัมภาษณ์ฝรั่งเศสของ อ.แคทเธอริน, ที่โต๊ะลงทะเบียน, ห้องสัมภาษณ์ที่มีพี่สิริณี

แต่สิ่งที่คณะกรรมการต้องขอชึ่นชมและขอยกนิ้วให้ คือความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของอาสาสมัครที่เดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อร่วมงานในครั้งนี้

จิตอาสาอารมณ์ดี, คณะกรรมการสัมภาษณ์กำลังประชุม

สำหรับผลการคัดเลือก คณะกรรมการจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่เว็บไซต์ www.wbu-icevi2012.org และ www.a-sa.org แห่งนี้

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS