รายชื่อหนังสือเสียงระบบเดซี Full Text ในห้องสมุดคนตาบอดฯ ณ 25 เมษายน 2553

ทะเบียน ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง ผู้ผลิต / ผู้อ่าน จำนวนแผ่น / จำนวนชั่วโมง
F0001 อย่าร้องมอใส่กระทิง - ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0002 เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   1
F0003 วิสัยทัศน์นายก นายกทักษิณ ชินวัตร   1
F0004 สองดวงจันทร์ - ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0005 ชาร์ลีหนีบ้าน Joan G. Robinson กิติมา อมรทัต ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0006 วิเคราะห์ฮวงจุ้ย โรงงาน มาโนช ประภาษานนท์   1
F0008 โลกสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมสุขภาพจิต   1
F0009 สารและสมบัติของสาร ม.1 - ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0010 UN ESCAP ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2546-2555 - ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0011 วิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านเดี่ยว -   1
F0012 รัฐธรรมนูญ 2540 - มูลนิธิราชสุดา 1
F0013 ขนมลูกๆ ทองแดง - มูลนิธิราชสุดา 1
F0014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เล่ม 3) - ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0015 ทองแดง - ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 1
F0016 รวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราชปีที่ 2 ทำเนียบหน่วยงานและองค์การที่ปฏิบัติงานด้านคน คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน / บ.ไทยประกันชีวิต ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ 1
F0017 วิสัยทัศน์และแนวคิดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านคนพิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 1
F0018 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 เล่ม 1 ชั้นประถม 4-6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 7 ช.ม. 13 นาที
F0019 พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1 ยุพาพร ทองตั้งและบริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ทัณฑสถานหญิงกลางผลิตในโครงการกระทรวงศึกษาธิการ 4 ช.ม. 27 นาที
F0020 เศรษฐศาสตร์ ม.1 ศ.เอนก เธียรถาวร ผลิตในโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 3 ช.ม. 35 นาที
F0021 สารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ ทัณฑสถานหญิงกลาง 11 ช.ม. 51 นาที
F0022 สังคมศึกษา ป.5 ศ.ดร.สุพรรณี ชโลธร ผลิตในโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 6 ช.ม. 37 นาที
F0023 สุขศึกษา ป.5 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และคณะ ผลิตในโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 6 ช.ม. 30 นาที
F0024 เรียนรู้เรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 37 นาที
F0025 สุขศึกษา และพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง / ผลิตในโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 10 ช.ม. 34 นาที
F0026 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.วีระชาติ นิ่มอนงค์ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 5 นาที
F0027 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร มุ่งหมาย ซื่อตรง สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 8 ช.ม. 34 นาที
F0028 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.พลับพลึง คงชนะ บุญเรือน ชินวรากร ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 4 ช.ม. 14 นาที
F0029 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รศ.จรัส พยัคฆ์ราชศักดิ์ นริศรา ศรีจันทราพันธ์ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 26 นาที
F0030 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.วิทย์ วิศทเวย์ เสฐียรพงศ์ วรรณปก สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 12 นาที
F0031 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 วิริยะ บุญยะนิวาสน์ สุพล ทิมอ่ำ ไพรัช บุญข่าย บุญเรือน ชินวรากร / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 21 นาที
F0032 งานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 สุธน ศรีเกษตรสรากุล บุญเรือน ชินวรากร 4 ช.ม. 29 นาที
F0033 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 28 นาที
F0034 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ทัณฑสถานหญิง 4 ช.ม. 59 นาที
F0035 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 59 นาที
F0036 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เล่ม 1 หลักสูตรประถม ศึกษา พ.ศ.2521 (หลักสูตรเก่า) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ช.ม. 55 นาที
F0037 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฐะปานีย์ นาครทรรพ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 2 นาที
F0038 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 27 นาที
F0039 ตัวอย่างหนังสือ Daisy แบบ Full Text (การอบรม Daisy ระหว่างวันที่ 1-18 ก.พ. 2548 ณ APCD) APCD ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ จำนวน 1 แผ่น
F0040 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กนกวรรณ หรูวรนันท์/ ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 9 ช.ม. 37 นาที
F0041 วรรณสารศึกษา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 34 นาที
F0042 งานบ้าน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิไลวรรณ พรรณาภพ ศิริพร อนันตรศิริชัย สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 49 นาที
F0043 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.พลับพลึง คงชนะ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 2 นาที
F0044 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ และคณะ กนกวรรณ หรูวรนันท์/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 16 นาที
F0045 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ และคณะ วาสนา กลีบเมฆ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 39 นาที
F0046 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 27 นาที
F0047 พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่ำ วาสนา กลีบเมฆ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 46 นาที
F0048 ประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล และรศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม วาสนา กลีบเมฆ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม. 55 นาที
F0049 แก่นพุทธศาสน์ พระราชชัยกวี (พุทธทาส ภิกขุ) ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม. 53 นาที
F0050 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี รศ.ดำรง ธรรมารักษ์ สุพาณี บุญยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 14 ช.ม. 48 นาที
F0051 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญสิน ผิวขำ สุพาณี บุญยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 42 นาที
F0052 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สุพาณี บุญยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 5 นาที
F0053 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผศ.นฤภร รุจิเรข และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 7 นาที
F0054 ภาษาไทย วรรณสารภาษา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา ผศ.ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ดร.เทพี จรัศจรุง วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอด แห่งชาติ 14 ช.ม. 17 นาที
F0055 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดร.นพดล ขวัญชนะภักดี สุภางค์ภัค บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 30 นาที
F0056 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดร.วีระชาติ นิ่มอนงค์ วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 3 ช.ม. 56 นาที
F0057 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน สุภางค์ภัค บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 15 นาที
F0058 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 52 นาที
F0059 พรอันสูงสุด จิม สโตวอลล์ / ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 18 นาที
F0060 ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา และคณะ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 24 นาที
F0061 พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อุทัย สงวนพงศ์ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 31 นาที
F0062 ภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถวัลย์ มาศจรัส สุภางค์ภัค บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 8 นาที
F0063 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อเนก เธียรถาวร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 21 นาที
F0064 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 17 ช.ม. 03 นาที
F0065 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 48 นาที
F0066 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 13 ช.ม. 05 นาที
F0067 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 11 นาที
F0068 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมมต สมบูรณ์ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 20 นาที
F0069 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 13 นาที
F0070 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิริยะ บุญยะนิวาสน์ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 15 นาที
F0071 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รศ.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ สุพาณี บุญยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 22 นาที
F0072 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม ทัณฑสถานหญิงกลาง 15 ช.ม. 18 นาที
F0073 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นพดล ขวัญชนะภักดี สุภางค์ภัค บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 41 นาที
F0074 พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จรัส พยัคฆราชศักดิ์ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 3 ช.ม. 48 นาที
F0075 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พรสุข หุ่นนิรันดร์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 11 ช.ม. 12 นาที
F0076 พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พระเทพดิลก และคณะ วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 50 นาที
F0077 พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยุพาพร ทองตั้ง วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 36 นาที
F0078 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากร เชียงกูล วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 48 นาที
F0079 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศ.เอนก เธียรถาวร และดร.อุทิศ ขาวเธียร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 14 นาที
F0080 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิพุธ โสภวงศ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 37 นาที
F0081 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.สมมต สมบูรณ์ สุภางค์ภัค บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 15 ช.ม. 7 นาที
F0082 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล และรศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 12 ช.ม. 46 นาที
F0083 จดหมายเปิดผนึกถึง หลุยส์เบรลล์ เปโดร ซูริตา / มณเฑียร บุญตัน วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 17 นาที
F0084 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รศ.ดร.สมหมาย แตงสกุล และรศ.ดร.ธาดา วิมลวัตรเวที วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 27 นาที
F0085 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รศ.ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ์ และ ดร.กวี อิศริวรรณ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 14 นาที
F0086 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผศ.กวี วรกวิน วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 32 นาที
F0087 ภาษาไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวงพร หลิมรัตน์ กนกวรรณ หรูวรนันท์ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม 48 นาที
F0088 พัฒนาทักษะภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสนีย์ วิลาวรรณ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 25 นาที
F0089 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก สุภางค์ภัค บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 36 นาที
F0090 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชัยสิทธิ์ สุริยจันทร์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ช.ม. 31 นาที
F0091 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 55 นาที
F0092 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน บุญเรือน ชินวรากร / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 2 นาที
F0093 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล รศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 8 นาที
F0094 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ทัณฑสถานหญิงกลาง 7 ช.ม. 19 นาที
F0095 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผศ.กวี วรกวิน รุ่งฟ้า เขียววิชัย / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 22 นาที
F0096 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 18 นาที
F0097 พัฒนาทักษะภาษา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เสนีย์ วิลาวรรณ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 37 นาที
F0098 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 35 นาที
F0099 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รศ.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 8 ช.ม. 22 นาที
F0100 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผศ.กวี วรกวิน และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 9 ช.ม. 10 นาที
F0101 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รศ.ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ์ ดร.กวี อิศริวรรณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 9 ช.ม. 21 นาที
F0102 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พระระพิน พุทธิสาโร สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 6 นาที
F0103 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 39 นาที
F0104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รศ.ดร. วรพิทย์ มีมาก วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 8 นาที
F0105 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 15 ช.ม. 13 นาที
F0106 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมมต สมบูรณ์ และนึก ทองมีเพชร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 12 ช.ม. 8 นาที
F0107 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน รุ่งฟ้า เขียววิชัย / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 41 นาที
F0108 พัฒนาทักษะภาษา เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสนีย์ วิลาวรรณ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 3 นาที
F0109 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น อ.วรวิทย์ อรรถโกวิทธาตรี พบสุข เครือหิรัญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 38 นาที
F0110 หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม.
F0111 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประดับ จันทร์สุขศรี และอมรา เล็กเริงสินธุ์ วาสนา กลีบเมฆ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 39 นาที
F0112 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 16 นาที
F0113 ภาษาไทย : วรรณสารภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาและคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 12 นาที
F0114 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 24 นาที
F0115 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พระระพิน พุทธิสาโร วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม 35 นาที
F0116 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ภิญโญ วิทวัสชุติกุล มณี เกษผกา อรชร อินทกุล ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ช.ม. 58 นาที
F0117 สังคมและวัฒนธรรมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 52 นาที
F0118 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 12 ช.ม. 43 นาที
F0119 ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.กวี วรกวิน และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 26 นาที
F0120 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 6 นาที
F0121 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศ.ดร. ปิยนาถ บุนนาค วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 6 นาที
F0122 หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 52 นาที
F0123 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พระระพิน พุทธิสาโร ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 43 นาที
F0124 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 2 นาที
F0125 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผศ.พลับพลึง คงชนะ รุ่งฟ้า เขียววิชัย / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 52 นาที
F0126 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.สมหมาย แตงสกุล และดร.ธาดา วิมลวัตรเวที รุ่งฟ้า เขียววิชัย / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 11 ช.ม. 33 นาที
F0127 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 16 นาที
F0128 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 16 ช.ม. 04 นาที
F0129 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 17 นาที
F0130 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 1 นาที
F0131 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 17 ช.ม. 2 นาที
F0132 งานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น้อย สุวรรณมณี วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 46 นาที
F0133 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ และพระระพิน พุทธิสาโร สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 8 ช.ม. 44 นาที
F0134 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 8 นาที
F0135 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ รุ่งฟ้า เขียววิชัย / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 43 นาที
F0136 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน และคณะ สุภางค์ภัค บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 13 นาที
F0137 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น และอาจารย์วรวิทย์ อรรถโกวิทธาตรี วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 40 นาที
F0138 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และคณะ สุพาณี บุณยเกียรติ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 15 ช.ม. 02 นาที
F0139 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 14 ช.ม. 44 นาที
F0140 ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 3 ชั่วโมง
F0141 พระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) ธีระพล อรุณะกสิกร, ปฏินันท์ สันติเมทนีดล และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม. 32 นาที
F0142 ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน และการเขียน คำพิพากษา ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม. 57 นาที
F0143 ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547) สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 05 นาที
F0144 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 3 ช.ม. 34 นาที
F0145 คำอธิบายประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน รศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 19 ช.ม. 49 นาที
F0146 ประมวลกฎหมายที่ดิน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2547-2550 กับ 25 พระราชบัญญัติที่ดิน สำนักพิมพ์สูตรไพศาล ทัณฑสถานหญิงกลาง 18 ช.ม. 58 นาที
F0147 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม 24 นาที
F0148 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 7 ช.ม. 50 นาที
F0149 รวมกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญา ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 52 นาที
F0150 คำอธิบายกฎหมาย พยานหลักฐาน ( 2 แผ่น) เริงธรรม ลัดพลี วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 07 นาที
F0151 หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 08 นาที
F0152 ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ( 3 แผ่น) สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 18 ช.ม. 32 นาที
F0153 ประมวลกฏหมายแพ่งและ พาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 (3 แผ่น) รศ.สมยศ เชื้อไทย ทัณฑสถานหญิงกลาง 19 ช.ม. 55 นาที
F0154 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 11 ช.ม. 43 นาที
F0155 ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา ความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 52 นาที
F0156 กฏหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย วินัย พงศ์ศรีเพียร สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 7 ช.ม. 51 นาที
F0157 ประมวลกฏหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 10 ช.ม. 09 นาที
F0158 คำอธิบายกฏหมาย การจัดสรรที่ดิน ไพโรจน์ อาจรักษา สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 9 ช.ม. 06 นาที
F0159 คำอธิบายประมวลกฏหมาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 22 ช.ม. 25 นาที
F0160 กฏหมายแรงงาน (จำนวน 2 แผ่น) พิชัย นิลทองคำ สุพาณี บุณยเกียรติ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 12 ช.ม. 37 นาที
F0161 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 พิชัย นิลทองคำ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 3 ช.ม. 25 นาที
F0162 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 04 นาที
F0163 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ ธรรมศักดิ์ ลมัยพันธ์ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 43 นาที
F0164 กฏหมายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต ทัณฑสถานหญิงกลาง 11 ช.ม. 46 นาที
F0165 ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ฉบับลงประชามติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พลตรีเอนก แสงสุข / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 6 ช.ม. 29 นาที
F0166 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฉบับชาวบ้าน วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์ วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 45 นาที
F0167 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 12 ช.ม. 22 นาที
F0168 คำอธิบายกฏหมาย ยืม ฝากทรัพย์ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 16 ช.ม. 49 นาที
F0169 ประมวลรัษฏากร ฉบับประยุกต์ (จำนวน 2 แผ่น) รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว รศ.อรวรรณ พจนานุรัตน์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 19 ช.ม. 05 นาที
F0170 ตัวแทน-นายหน้า ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 21 ช.ม 08 นาที
F0171 ประวัติวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยและอยุธยา เสนีย์ วิลาวรรณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 8 ช.ม. 19 นาที
F0172 กฏหมายการศึกษา รศ.สมคิด บางโม วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 25 นาที
F0173 พระราชบัญญัติอนุญา- โตตุลาการ พ.ศ. 2545 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 32 นาที
F0174 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 2 แผ่น) อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 30 ช.ม. 49 นาที
F0175 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา (จำนวน 3 แผ่น) รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 34 ช.ม. 14 นาที
F0176 กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา (จำนวน 2 แผ่น) รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ทัณฑสถานหญิงกลาง 21 ช.ม. 13 นาที
F0177 Say Hello 1 : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ปรียาพร อภิเดช และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม. 09 นาที
F0178 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 1 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวแตอร์แห่งชาติ 14 ช.ม. 37 นาที
F0179 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 2 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวแตอร์แห่งชาติ 16 ชั่วโมง
F0180 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 3 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวแตอร์แห่งชาติ 18 ช.ม. 39 นาที
F0181 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 4 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวแตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 43 นาที
F0182 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 5 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 18 ช.ม. 26 นาที
F0183 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 6 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 11 ช.ม. 35 นาที
F0184 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวขน เล่ม 7 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 16 ช.ม. 02 นาที
F0185 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 8 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 18 ช.ม. 38 นาที
F0186 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 9 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 16 ช.ม. 07 นาที
F0187 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 10 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 17 ช.ม. 03 นาที
F0188 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 11 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 29 นาที
F0189 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 12 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 22 ช.ม. 27 นาที
F0190 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 13 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 13 ช.ม. 16 นาที
F0191 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 14 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 17 นาที
F0192 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 15 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 10 ช.ม. 37 นาที
F0193 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 16 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 11 ช.ม. 43 นาที
F0194 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 17 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 10 ช.ม. 17 นาที
F0195 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 18 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 02 นาที
F0196 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 19 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 55 นาที
F0197 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 20 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 14 ช.ม. 50 นาที
F0198 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 21 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 15 ช.ม. 57 นาที
F0199 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 22 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 13 ช.ม. 21 นาที
F0200 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 23 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 02 นาที
F0201 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 24 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 58 นาที
F0202 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 25 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 14 ช.ม. 04 นาที
F0203 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 26 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 14 ช.ม. 13 นาที
F0204 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 27 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12 ช.ม. 45 นาที
F0205 Say Hello 2 : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรียาพร อภิเดช และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม 5 นาที
F0206 Say Hello 3: หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรียาพร อภิเดช และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม. 32 นาที
F0207 Say Hello 4 : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรียาพร อภิเดช และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม. 52 นาที
F0208 คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ธเนศ สังฆสุบรรณ์ และคณะ พลตรีเอนก แสงสุก/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 30 นาที
F0209 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 59 นาที
F0210 คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ไผทชิต เอกจริยกร วิภา ธัญญเจริญ / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 19 ช.ม. 13 นาที
F0211 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 สำนักการประชุมสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา พลตรีเอนก แสงสุก / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 1 ช.ม. 42 นาที
F0212 คำอธิบายกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ทัณฑสถานหญิงกลาง 23 ช.ม. 06 นาที
F0213 รวมกฎหมายก่อสร้าง (จำนวน 2 แผ่น) วีระเดช พะเยาศิริพงศ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 28 ช.ม. 55 นาที
F0214 คำอธิบายกฎหมายปกครอง ชาญชัย แสวงศักดิ์ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 19 ช.ม. 39 นาที
F0215 ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 14 ช.ม. 59 นาที
F0216 คำอธิบายพระราชบัญญัติ สภาครู และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2546 จรัสศรี อินทรวิชะ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 4 ช.ม. 59 นาที
F0217 กฏหมายปกครอง รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 13 ช.ม. 17 นาที
F0218 Say Hello 5 : หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรียาพร อภิเดช และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 45 นาที
F0219 คู่มือการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พลตรีเอนก แสงสุก/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 1 ช.ม 18 นาที
F0220 วิปัสสนานุบาล ดังตฤณ อลิสา ฉัตรานนท์/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 1 ช.ม 13 นาที
F0221 Connect the World : Empowering People Using ICT : ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาสาสมัคร / ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม. 31 นาที
F0222 หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ (จำนวน 2 แผ่น) ผศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ วิภา ธัญญเจริญ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 24 ช.ม. 24 นาที
F0223 คู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 3 แผ่น) วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง 28 ช.ม. 42 นาที
F0224 พระพุทธเจ้าชนะมาร หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ทัณฑสถานหญิงกลาง 46 นาที
F0225 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ท้องถิ่น ธีรวัฒน์ สินธุบุญ และคณะ วาสนา กลีบเมฆ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 23 นาที
F0226 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้พิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยสุดขทัย ธรรมาธิราช วรนุช ปานใจ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 5 ช.ม. 50 นาที
F0227 มือถือในมือเด็ก ฐิตินันท์ ศรีสถิต และอวยพร แต้ชูตระกูล วรนุช ปานใจ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม. 23 นาที
F0228 โทร.เท่าทัน คู่มือการใช้มือถือ ปลอดภัย ไม่เสียเปรียบ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม เนตรอัมพร กฤษณปาณี/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม. 11 นาที
F0229 ผลกระทบต่อสุขภาพจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ วรนุช ปานใจ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 2 ช.ม 25 นาที
F0230 117 อาชีพเกษตรกรรม ทางเลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาสนา กลีบเมฆ/ ห้องสมุดคนตาบอดฯ 12 ช.ม. 21 นาที