อบรมการช่วยเหลือคนตาบอด และการใช้โอบิ 19 เม.ย. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 ซมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด จัดอบรมการช่วยเหลือคนตาบอด และการผลิตหนังสือเสียงระะบบเดซีด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอด ปี 2558 ที่จังหวัดพิษณุโลก การอบรมจัดที่โรงแรมไพลิน อาสาผู้เข้าอบรมมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ


นายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม

เรียนรู้การช่วยเหลือคนตาบอด โดย ดร.สามารถ รัตนสาคร

คุณกันต์ พลสงคราม วิทยากรการแนะนำวิธีการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

แบ่งกลุ่ม ผู้เข้าสัมมนาฝึกการอ่านและรับฟังคำชี้แนะ

คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ วิทยากรฝึกอบรมการผลิตหนังสือเสียงด้วยโปรแกรมโอบิ และฝึกปฏิบัติการอ่านบันทึกเสียง

ทดลองสร้างหนังสือเสียงกันจริงๆ

ผู้ไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถลองใช้โอบิอัดเสียงได้เช่นกัน

นส.พัชราภรณ์ ป้อมภา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร ผู้ได้รับรางวัลการอ่านยอดเยี่ยมในครั้งนี้จากคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ